Telefon comenzi:
0723 212 848
0 Cosul Meu
Nu aveti nici un produs in cos!
Finalizeaza comanda
TOTAL:
  • 0723 212 848

Sfântul Mucenic Gordie icoana rara-te ajuta sa iai decizii importante in cazurile limita

35.00 RON
25.00 RON
pret cu TVA
pe stoc Pe stoc
Rating:
[0] voturi

Caracteristici:

Specificatii:

Prăznuirea sa principală este la 3 ianuarie s.n.  si 16 ianuarie s.v-Sfantul este grabnic ajutator in Intărirea credinței; Mare ajutor în luarea deciziilor importante avand mereu un rezultat pozitiv al cazului și alte nevoi de zi cu zi.

Sfântul Gordie era din cetatea Cezareei, născut din părinţi creştini şi crescut în dreapta credinţă creştinească. Venind în vârstă desăvârşită, a fost chemat la oaste şi era sutaş, căci şi cu trupească tărie şi cu sufletească bărbăţie covârşea pe alţii.

Mucenicul lui Hristos, Gordie, era din cetatea Cezareei, născut din părinţi creştini şi crescut în dreapta credinţă creştinească. Venind în vârstă desăvârşită, a fost chemat la oaste şi era sutaş, căci şi cu trupească tărie şi cu sufletească bărbăţie covârşea pe alţii. În acea vreme Liciniu, împăratul Romei (307-324), a vărsat otrava tiraniei asupra creştinilor şi a ridicat mâna cea luptătoare contra lui Dumnezeu şi a Bisericii lui Hristos, căci se trimiteau porunci şi cărţi împărăteşti pretutindeni, în toate târgurile şi la toate locurile cele vestite, ca oamenii să nu se închine lui Hristos. Cel care ar fi făcut împotriva poruncii împărăteşti, acela trebuia să moară.

    Deci, erau puşi înaintea lor idoli de piatră şi de lemn, ca oamenii să se închine idolilor ca lui Dumnezeu cel nezidit; iar cei ce nu se vor supune, să fie siliţi cu chinuri. În toată cetatea s-a făcut tulburare, încât se jefuiau averile creştinilor, se pustiau casele credincioşilor, iar trupurile lor se sfărâmau; femeile cele drept-credincioase erau târâte în mijlocul cetăţii, nu era milă de cei tineri, nici cinste pentru cei bătrâni, ci cei ce nu erau vinovaţi cu nimic, aceia ca nişte tâlhari pătimeau; temniţele erau pline, iar casele vestite şi bogate nu mai aveau locuitori.

    Pustietăţile se umpleau de cei izgoniţi pentru credinţa în Hristos; tatăl dădea la moarte pe fiu, fiul pe tată îl chemă la judecată, fratele se ridica asupra fratelui şi sluga asupra stăpânului; era o cumplită noapte de nebunie asupra sufletelor omeneşti, încât unul pe altul, ca în întuneric, nu se cunoşteau; iar peste toate acestea, casele de rugăciune erau risipite de mâinile necuraţilor, sfintele altare răsturnate şi nu era nici un fel de înainte aducere, nici de tămâie, nici loc spre slujba lui Dumnezeu. Pe toate le cuprinsese tristeţea, ca un nor întunecat. Plăcuţii lui Dumnezeu erau prigoniţi, creştinii tremurau de cumplita chinuire, iar diavolii dănţuiau, înşelând toată lumea cu sângele cumplitelor jertfe.

    Sfântul Gordie, văzând o primejdie că aceasta, şi-a ales izgonirea de bunăvoie, pentru că, lepădând brâul ostăşesc şi slava vieţii, precum şi toate câte erau plăcute oamenilor iubitori de lume şi de desfătări, voind mai bine să locuiască cu fiarele, în locurile pustii şi de oameni neumblate, decât cu închinătorii de idoli, râvnind în acest chip Sfântului prooroc Ilie, care văzând slujirea de idoli a Sidonului, a fugit în muntele Horeb şi a intrat în peşteră, căutând să vadă pe Dumnezeu, precum L-a şi văzut, atât cât ochiul omenesc putea să-L vadă.

    Într-acest chip Gordie a fugit de gâlcevile cetăţii, de strigătele târgului şi a scăpat de măririle boiereşti, de judecăţile clevetitorilor, vânzătorilor, cumpărătorilor, mincinoşilor, grăitorilor de ruşine, fugind de jocuri şi de glume, de risurile ce se fac prin cetăţi, având auzul şi ochii curaţi şi, mai înainte de toate, fiindu-i inima curăţită, putând să vadă pe Dumnezeu. Apoi s-a învrednicit dumnezeieştilor descoperiri şi a învăţat mari taine, nu de la oameni şi nici prin oameni, ci câştigând învăţător pe Sfântul Duh al adevărului.

    Drept aceea, gândind la viaţa sa că este deşartă şi scurtă, ca visul şi că umbră, înseta foarte mult de veşnica petrecere de sus; şi, ca un mare luptător se pregătea mai înainte de luptă, prin foame, prin priveghere, prin rugăciune şi prin învăţăturile duhovniceşti; şi mai ales aştepta ziua aceea, în care cetatea toată avea să facă praznic necuratului zeu Marte, sau, mai bine zis, diavolului, care iubea războaiele.

    Sosind ziua aceea, s-a adunat la privelişte tot poporul să vadă alergările cailor, şi din locuri înalte priveau toţi, încât nu rămăsese în cetate nici un evreu sau elin, dar şi mulţi creştini, care vieţuiau fără de grijă, nu se fereau de adunarea deşertăciunii, ci priveau foarte mulţi la alergarea cailor şi la meşteşugul călăreţilor. Slujitorii erau liberi în acea zi şi se adunaseră acolo, iar copiii de la şcoli alergau la privelişte, unde mai erau şi femei desfrânate şi fără de ruşine; deci era plină priveliştea de mulţimea oamenilor fără de rânduiala, care priveau cu nesaţ la alergarea cailor.

    Atunci, viteazul acesta mare la suflet, Gordie, pogorându-se din munte la privelişte, nu s-a temut de popor, nici n-a gândit în câte mâini de războinici se va da singur; ci, alergând cu neînfricată inimă, cu netemător suflet - ca prin nişte pietre dese sau ca prin copaci mulţi - prin poporul cel ce şedea la privelişte, a stat în mijloc, împlinind cuvântul Scripturii: Dreptul ca leul nădăjduieşte şi de ce să se teamă mai mult? Cu atâta îndrăzneală stând în privelişte, a strigat cu mare glas cuvintele proorocului Isaia, zicând: Aflatu-m-am celor ce nu mă căutau pe mine, arătatu-m-am celor ce nu întrebau de mine.

    Cu aceste cuvinte a arătat că nu de nevoie este dus, ci de bunăvoie se dă spre mucenicească nevoinţă; şi într-aceasta a urmat Domnului Hristos, care S-a dat Însuşi evreilor celor ce-L căutau în întunecimea nopţii. Apoi, îndată sfântul a făcut ca ochii tuturor să se întoarcă spre el, pentru că era bărbat înfricoşat la vedere; căci pentru petrecerea de multă vreme în munţi, avea capul nespălat şi plin de praf, barba lungă, îmbrăcat în haină proastă, uscat cu trupul şi purtând un toiag. Toate acestea înfricoşau pe cei ce priveau la dânsul, însă şi un dar dumnezeiesc strălucea pe faţa lui.

    După ce l-au văzut, îndată s-au ridicat de la toţi diferite glasuri: credincioşii băteau din palme de bucurie, iar necredincioşii strigau asupra judecătorului, să poruncească să-l ucidă. Deci, văzduhul umplându-se de strigăte şi de gâlceavă, caii erau defăimaţi, călăreţii de asemenea, şi în zadar umblau, căci nici unul nu voia să vadă altceva, decât numai pe Gordie şi să audă cuvintele lui. Apoi toată priveliştea se umpluse de strigăte, care, sunând ca un vânt prin văzduh, acoperiseră zgomotul cailor. După aceea, propovăduitorul poporului făcând tăcere, trâmbitele au tăcut, fluierele şi organele au încetat, numai singur Sfântul Gordie se auzea şi se vedea. Acolo la privelişte stătea şi voievodul, rânduind acele alergări şi dând plată pentru întreceri, celor ce făceau alergările; deci au adus îndată la voievod pe sfântul şi l-a întrebat cine şi de unde este, din ce parte şi neam. El a spus toate despre sine, ce fel de dregătorie a avut, pentru ce a lăsat-o şi s-a dus în pustie şi pentru ce s-a întors. "M-am întors, zicea el, să-ţi arăt că întru nimic nu socotesc poruncile tale, iar pe Iisus Hristos Îl mărturisesc că este nădejdea şi apărarea mea; apoi, auzind că tu eşti om mai cumplit decât mulţi alţii, am ales într-adins această zi şi vreme potrivită, pentru împlinirea scopului şi făgăduinţei mele".

    La aceste cuvinte s-a aprins minia eparhului ca un foc şi toată iuţimea ce era într-însul a întors-o asupra Sfântului Gordie, zicând: "Chemaţi la mine pe chinuitori! Unde sunt bicele, beţele de plumb şi roţile? Îndată să fie întins pe dânsele şi să i se zdrobească trupul, apoi să fie spânzurat pe lemn, spre chinuire. Să se aducă uneltele morţii ca să fie dat fiarelor, să fie tăiat cu sabie şi aruncat în prăpastie. Dar toate acestea sunt puţine asupra omului necurat, care nu o dată este vrednic a pieri cu o moarte, ci de multe ori". Sfântul Gordie a răspuns: "Cu adevărat mare pagubă mi-aş fi făcut de n-aş fi voit să mor pentru Hristos, cu diferite chinuri". La aceste cuvinte ale lui, voievodul s-a pornit mai mult spre mânie şi spre iuţimea sa cea firească şi cu atât s-a făcut mai cumplit, cu cât Sfântul Gordie se arăta mai îmbărbătat în chinuri; căci cu nici un fel de chinuri, nici cu arme, n-a putut să-l întoarcă de la scopul lui, ci spre cer ridicându-şi ochii, zicea cântarea psalmistului: Domnul îmi este ajutor şi nu mă voi teme, ce-mi va face omul. Şi iarăşi: Nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine eşti.

    Şi altele asemenea zicea, cum învăţase din dumnezeieştile cărţi, deşteptându-se spre bărbăţie şi răbdare. Apoi s-a arătat atât de curajos, încât singur cerea asupra sa chinurile, zicând: "Pentru ce întârziaţi? De ce staţi? Strujiţi-mi trupul şi în bucăţi zdrobiţi-l; chinuiţi-mă, precum voiţi, să nu-mi răniţi bună nădejde, căci cu cât îmi veţi înmulţi mai mult chinurile, cu atât mai multe răsplătiri voi lua de la Stăpânul meu; căci nevoia acestei vieţi mijloceşte veşnică veselie şi voi lua în locul rănilor celor puse pe trupul meu hainele luminoase, la învierea cea de obşte; în loc de necinste, îmi vor înflori cununile, în loc de osândirea cu tâlharii, voi petrece cu îngerii. Îngrozirile voastre sunt seminţele pe care voi le semănaţi în mine, ca, ducându-mă, să merg cu bucurie şi să iau cununile mele".

    Neputând voievodul ca prin mânia şi chinurile sale să întoarcă de la credinţă pe Sfântul Gordie, a început vicleanul cu cuvinte înşelătoare spre a-l amăgi; pentru că aşa s-a obişnuit diavolul, căci pe cei fricoşi îi îngrozeşte, iar pe cei tari îi slăbeşte.

    Deci, chinuitorul multe daruri dând sfântului şi alte măriri îi făgăduia de la împăratul, zicând: "Împăratul voieşte să-ţi dea un cinstit loc între ostaşi, averi multe, bogăţii, măriri şi tot ce vei voi". Sfântul, auzind de toate aceste făgăduinţe, a râs de nebunia lui, zicând: "Oare, poţi să-mi dai mie ceva care ar putea să fie mai bun decât împărăţia cerurilor?" Atunci necuratul voievod, poruncind să fie de faţă soldatul care execută sentinţa, cu mâna şi cu limba cea rea a dat răspuns pentru tăierea Sfântului Gordie.

    Deci, sfântul, având să fie tăiat înaintea adunării poporului, l-au înconjurat prietenii şi i-au dat cea din urmă sărutare; apoi plângând, îl rugau să nu se dea morţii de bunăvoie, ca să nu-şi piardă floarea vieţii sale şi să nu părăsească acest dulce soare. După aceea îl sfătuiau să se lepede de Hristos numai din gură. Şi ziceau: ''Cu un cuvânt te izbăveşti de la moarte, lepădându-te de Hristos din gură, iar din inimă să crezi într-însul, precum voieşti; pentru că nu limbă o ascultă Dumnezeu, ci mintea care gândeşte şi inimă. Şi aşa dacă vei face, şi mânia judecătorului o vei îmblânzi, iar pe Dumnezeu milostiv către tine Îl vei face''. Dar el stătea ca o piatră în mijlocul mării, care, lovindu-se şi bătându-se de valuri, rămâne neclintită; aşa era şi el nemişcat, în scopul său cel bun. Precum casa înţeleptului stă pe piatră şi nu se risipeşte de puterea vânturilor ce suflă, a ploilor şi a râurilor care năvălesc, tot astfel acest bărbat era tare şi nemişcat în credinţa sa.

     Apoi, văzând cu ochii cei duhovniceşti pe diavol, înconjurând pe cunoscuţii lui şi îndemnând pe unul cu lacrimi, pe altul spre rugăminte şi spre darea sfatului nefolositor, a zis către cei ce plângeau cuvântul Domnului: ''Nu plângeţi pentru mine, ci plângeţi pentru vrăjmaşii lui Dumnezeu, care prigonesc pe creştini; pentru aceia zic să plângeţi, care ne pregătesc nouă focul, iar pentru ei gheena şi îşi adună mânia în ziua judecăţii. Încetaţi a mai sfărâma inima mea, pentru că eu nu numai o dată, ci de multe ori sunt gata a muri, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos''.

    Iar către cei care îl sfătuiau să se lepede de Hristos cu cuvântul, a răspuns astfel: "Limba pe care, cu darul lui Hristos, o am nu pot s-o mişc ca să se lepede de Ziditorul său; deoarece cu inima se crede întru dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire. Deci, cum mă voi lepăda de Dumnezeul meu, Căruia din pruncie mă închin, fiind crescut întru sfânta credinţă? Oare nu se va cutremura cerul dacă mă voi lepăda de Dumnezeu? Oare nu-şi vor ascunde lumina luminătorii cereşti înaintea mea? Pământul mă va suferi şi nu mă va înghiţi de viu? Nu vă amăgiţi. Dumnezeu nu poate fi batjocorit, ci din gurile noastre ne judecă pe noi, iar din cuvintele noastre ne îndreptează, şi tot din cuvinte ne osândeşte. Oare n-aţi auzit îngrozirea cea înfricoşată a Domnului? Cel ce se va lepăda de Mine, înaintea oamenilor, mă voi lepăda şi Eu de el înaintea Tatălui Meu celui din ceruri.

    Pentru ce mă sfătuiţi să mă lepăd cu gura de Dumnezeul meu? Oare să-mi lungesc viaţa sau scap de moarte o vreme sau să adaug câteva zile vieţii mele? Atunci de viaţa veşnică mă voi lipsi. Oare ca să scap de duhurile trupeşti? Dar acolo nu este durere, nu se vor vedea bunătăţile drepţilor. Aceasta este nebunie, ca să-şi cumpere cineva viaţa trecătoare cu viaţa veşnică şi să piară cu sufletul. Aşa şi pe voi vă sfătuiesc, căci gândiţi rău.

    Învăţaţi-vă bună înţelegere şi adevărul şi, lepădând minciuna, să ziceţi: "Unul sfânt, Unul Domn Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl, amin". Pentru că aceste cuvinte le rosteşte limba, când tot genunchiul se pleacă întru numele lui Iisus: al celor cereşti, al celor pământeşti şi al celor de dedesubt".

    Acestea zicându-le Sfântul Gordie, şi făcând semnul crucii pe dânsul, mergea la moarte fără frică în suflet, neschimbându-şi faţa cea luminoasă. Apoi s-a aşezat la locul hotărât pentru moarte, fiind după sine un gelat, pe care îl vedea ca pe un înger, în mâinile căruia voia să-şi dea sufletul său. Fiind tăiat, a câştigat viaţă fericită, fiind dus ca Lazăr, în glas de bucurie, la locul de odihnă veşnică, unde, luând răsplătirea nevoinţei sale, slăveşte în veci cu îngerii pe Domnul pentru care a pătimit.

 

Icoana- simbolizeaza inca din Evul Mediu victoria binelui asupra raului, devenind, din aceasta pricina, integrat in numeroase traditii si sarbatori crestine de pretutindeni!Aceasta icoana este BINECUVANTAREA FAMILIEI prin ocrotirea ei de boli si necazuri si de duhuri necurate, cu ajutorul prezentei Sf. M.Mc.Gordie , Cadoul ideal pentru aniversari de nume, nunti,casa noua - simbolizand Ocrotirea FAMILIEI .

Cu rugaciune la Sf. M.Mc.Gordie  reprezentat in aceasta icoana  Acesta va face din casa ta o cetate impenetrabilă impotriva răului, în care va domni prosperitatea, bunătatea și înțelegerea reciprocă.

Va fi apreciata de persoanele dragi - pictura icoanei este o reproducere - ilustratie foarte reusita dupa original - partile laterale sunt atent lucrate de catre artistii nostri  pe suport lemn rama de lemn- montata manual de catre artistii nostri. 

Marca: MG ARGENTIFii unic! Acum poti sa creezi singur un cadou de lux - personalizat cu argint /nume/text pentru familia ta! Transforma-ti cadoul in unicat!

Pe produs La cerere se pot grava MONOGRAMA (Initalele persoanei dragi) sau Numele persoanei dragi!
ron- VEZI MODEL POZA

Gravarea nume/text pe o placuta din argint 925 dreptunghiulara sau ovala)-dim 6cm latime+ 35 ron 

Tara de origine Italia- cu respect pentru traditie si calitate

10x15cm (Interior ) 16x21 cm exterior 
15x18cm (Interior ) 19x24 cm exterior 

Atentie pretul este pentru o singura bucata! Disponibilitate :In limita stocului disponibil!

Culoare rama : maro 

Pentru comenzi en gros acordam discount-uri.


 Pret mic de importator


Nota: Preturile afisate contin TVA. Fotografia prezentata are caracter informativ si pot exista diferente intre aceasta si produsul respectiv. Specificatiile pentru produsul Sfântul Mucenic Gordie icoana rara-te ajuta sa iai decizii importante in cazurile limita au caracter informativ, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala. Pret Sfântul Mucenic Gordie icoana rara-te ajuta sa iai decizii importante in cazurile limita poate fi schimbat fara notificare prealabila. Va rugam inainte sa comandati un produs sa cititi Termeni si conditii.

Ce spun utilizatorii despre Sfântul Mucenic Gordie icoana rara-te ajuta sa iai decizii importante in cazurile limita:

Total comentarii: [0]

Nu sunt comentarii pentru produsul: Sfântul Mucenic Gordie icoana rara-te ajuta sa iai decizii importante in cazurile limita

Fii primul care scrie un comentariu !

Alerta pret pentru produsul Sfântul Mucenic Gordie icoana rara-te ajuta sa iai decizii importante in cazurile limita

< 25.00 RON
* Campuri obligatorii

In momentul cand produsul va atinge pretul indicat veti fi notificat pe e-mail.

 

Pentru a cumpara un produs de la noi este nevoie sa indeplinesti conditia majoratului, adica de a avea peste 18 ani. Orice comanda este preluata prin e-mail sau telefon de catre personalul nostru. In limita stocului disponibil produsele vor fi livrate in termen 24 ore de la efectuarea comenzii (cu gravare).Pentru Bucuresti si in 12 ore de la comanda. In lipsa produsului pe stoc comanda va fi preluata si procesata timp de la 3 zile la 28 zile lucratoare. Ne cerem scuze anticipat daca se vor intampla si cazuri din acestea. Pentru verificarea produselor pe stoc rog sa fim contactati la : 0723 212 848
Sau sa ne scrieti la :
office@mgargenti.ro

Gravare -personalizare produse;

Produsele se graveaza gratuit 2 litere+promotiile ce includ nume/sigla/text Gratuit. Daca doriti un anumit scris va rog sa ne comunicati aceasta printr-un mail oficial si sa ne transmiteti exact caligrafia literelor/monograma/sigla/logo societate/semnatura,etc.
Durata este de 12 ore de la efectuarea comenzii. Daca efectuati comanda dimineatza pana la orele 14 - seara produsul va fi personalizat si livrat catre dumneavoastra! Pentru persoanele din Bucuresti-produsul poate fi ridicat direct de la magazin.

Produsele gravate/personalizate NU se returneaza.

Plata produselor si transport:
De comun accord putem stabili urmatoarele modalitati de plata:

Transfer bancar in lei: din contul Dumneavoastra in numarul de cont pe care il vom specifica la cerere.
Mandat postal ce va include valoarea totala a obiectului+Transportul 15 ron . Toate produsele ce depasesc 3 kg se va adauga 1 ron /kg.
Curier cu plata la livrarea produsului(ramburs), ambalaj transport si retur -
in tara 19 Ron-(daca sunt km extra se va adauga 1ron/km.)
Bucuresti-15 Ron
Ambalajul pentru cadou este gratuit la MG ARGENTI!

Nota:
Nu uitati sa ne vizitati la magazinele noastre din:

Calea 13 septembrie nr 221-225,Complex comercial Prosper Plaza,et 2 (doi) .,magazin MG ARGENTI

Fiindca relatia noastra cu clientii nostri este foarte importanta pentru noi am creat pagina oficiala de facebook unde puteti sa ne scrieti pe forum.,adauga comentarii.

https://www.facebook.com/MG ARGENTI
Relatia cu fiecare dintre clientii nostri este foarte importanta pentru noi.

MG ARGENTI va garanteaza calitatea produselor si accepta returnarea obiectelor pentru orice motiv in interval de 10 zile dupa primirea produsului cu conditia sa obtineti in prealabil avizul nostru de returnare in scris (e-mail,fax) si produsul sa fie insotit de un proces verbal de returnare a produsului. Returnarea banilor se va face in cursul a 30 zile lucratoare. 

Drepturile si obligatiile consumatorului sunt cele prevazute in O.G. nr.130/2000 aprobata prin Legea 51/2003 republicata in Monitorul Oficial privind regimul juridic al contractelor la distanta si in O.G. 21/1992 republicata cu modificarile ulterioare privind protectia consumatorului.
Telefon Protectia consumatorului: - 021 312 12 75, interior 944
fax - 021 314 34 61

De asemenea, consumatorii pot suna şi la numărul de telefon 0800.080.999.


sau e-mail - biroupresa@anpc.ro 

Adresa oficiala de web a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor -

www.anpc.gov.roProdusele cumparate de la noi contin certificate de garantie si autenticitate din Grecia sau Italia si traduse de echipa noastra. Personalul nostru va ambala in cadou conform francizei toate produsele comandate la noi. Produsul va fi transportat catre Dumneavoastra in plic antishoc pentru a evita eventualele degradari a acestora. Pentru orice informatie echipa noastra va sta la dispozitie si va va oferi raspunsuri detaliate la toate intrebarile dumneavoastra privind stocul, numeroasele beneficii si avantaje pe care le puteti obtine in urma vizitarii magazinelor noastre, reduceri de preturi sau oferte promotionale: Fiecare client in parte, societati mici sau mijlocii, companii nationale sau multinationale, se bucura si beneficiaza de toata atentia noastra la urmatoarele numere de tel si adrese de e-mail: Pentru ca relatia cu fiecare dintre clientii nostri este foarte importanta pentru noi si pentru a fi cat mai aproape de Dumneavoastra:

Echipa MG ARGENTI

QUALITY EXCLUSIVE SILVER ART

Rel cu clientii:
Program: 10.00 - 20.00
Grigore Ionela :Reprezentant vanzari
0721782619
office@mgargenti.ro
General Manager:
Marina Gatman: 0723212848
marina_gatman@mgargenti.ro

Echipa MG ARGENTI va multumeste pentru timpul acordat si va lasa sa va rasfatati de cadourile oferite de noi pentru present sau viitor. Sa nu uitam sa ne bucuram de momentele unice din viata noastra.

Toate produsele includ TVA 24%